Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, liên hệ với quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay

MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

2. Phạm vi nghiên cứu

3. Đối tượng nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Kết cấu của đề tài nghiên cứu

CHƯƠNG 1: QUAN NIỆM CƠ BẢN VỀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI

1. Khái niệm về tồn tại xã hội và ý thức xã hội

1.1. Khái niệm tồn tại xã hội

1.2. Khái niệm ý thức xã hội và kết cấu của nó

1.2.1 Khái niệm ý thức xã hội

1.2.2 Kết cấu của ý thức xã hội

2. Quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

CHƯƠNG II: VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NƯỚC TA

1.Vấn đề xây dựng ý thức xã hội mới ở nước ta hiện nay

2. Giải pháp để phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Những thành tựu và phát triển trong công cuộc đổi mới thời gian qua đã tạo cơ sở đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. Nhiều tiền đề cần thiết cho sự phát triển mang đặc trưng của dân tộc đã được tạo ra, để giới thiệu và quảng bá cho các dân tộc khác trên thế giới. Và do đó mối quan hệ của nước ta với các nước khác trên thế giới được mở rộng hơn bao giờ hết. Khả năng giữ vững độc lập tự chủ và hội nhập với cộng đồng thế giới tăng thêm.

Cùng với sự phát triển nhanh của cách mạng khoa học và công nghệ với trình độ ngày càng cao thì sự phát triển về nhận thức góp phần giúp cho nước ta tránh bị tụt hậu so vơí thế giới bên ngoài và cơ hội phát triển hơn. Nhưng không thể phủ nhận tụt hậu của các nước chậm phát triển so với các nước phát triển, mà nguyên nhân sâu xa chính là ý thức xã hội của dân tộc đó. Điều đó dẫn đến nguy cơ tụt hậu xa hơn với kinh tế và các mặt khác. So với nhiều nước trong khu vực và thế giới quá trình đổi mới đất nước vẫn là thử thách to lớn và gay gắt do điểm xuất phát của chúng ta quá thấp, lại đi lên trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Trước tình hình đó cùng với xu thế phát triển của thời đại Đảng và Nhà nước ta cần liên tục tiến hành và đẩy mạnh công cuộc đổi mới và toàn diện đất nước, trong đó đổi mới xã hội chính trị đóng vai trò then chốt và chủ đạo mang tính cấp bách bởi đất nước phát triển thì cần phải có một nền chính trị và xã hội ổn định thì công cuộc đó mới có khả năng thành công. Nhưng để đổi mới xã hội thì việc quan trọng là phải nâng cao nhận thức của người dân. Chính vì vậy tìm hiểu mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội sẽ là cung cấp nền tảng lý thuyết cho phép ta vận dụng vào thực tiễn của xã hội đất nước ta góp phần đưa công cuộc đổi mới của đất nước ta đi đến thành công.

Với mong muốn đó sau một thời gian nghiên cứu và học tập cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy giáo em đã quyết định chọn đề tài: “Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, liên hệ với quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay”.

2. Phạm vi nghiên cứu

Tiểu luận đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu trong phạm vi nước ViệtNamtừ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cho đến thời điểm hiện tại.

3. Đối tượng nghiên cứu

Với việc nghiên cứu kỹ đối tượng lý luận tồn tại xã hội và ý thức xã hội, tiểu luận đi sâu vào phân tích những ảnh hưởng cũng như vận dụng của nó vào hoạt động, vai trò của đối tượng là Nhà nước ta trong việc phát triển kinh tế đất nước.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp luận, đề tài sử dụng phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, đó là phương pháp biện chứng duy vật và biện chứng lịch sử.

- Phương pháp nghiên cứu của đề tài chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương pháp logic, với sự kết hợp giữa hai phương pháp này. Ngoài ra còn sử dụng phương pháp thống kê, thu thập tài liệu, tổng hợp, so sánh…

5. Kết cấu của đề tài nghiên cứu

          Ngoài phần mở dầu, danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận gồm 2 chương 4 tiết

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>